.
[Rozmiar: 2359 bajtów]
[Rozmiar: 1163 bajtów]
[Rozmiar: 1151 bajtów]
[Rozmiar: 2433 bajtów]
[Rozmiar: 12078 bajtów]
[Rozmiar: 27485 bajtów]
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

I. CEL TURNIEJU
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” ( OTWP ) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.
II. ORGANIZATORZY
Organizatorem OTWP jest Zarząd Główny Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej przy współpracy:
- Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej,
- Zarządów Oddziałów Związku OSP RP,
- Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu,
- Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkich FOŚiGW,
- Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych,
- Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
- Kwatery Głównej Związku Harcerstwa Polskiego,
- Instytucji ubezpieczeniowych,
- innych organizacji młodzieżowych, społecznych oraz fundacji.
III. UCZESTNICY
W OTWP uczestniczy młodzież w trzech grupach:
I grupa - - uczniowie szkół podstawowych
II grupa - - uczniowie szkół gimnazjalnych
III grupa - - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
W kolejnej edycji OTWP mogą uczestniczyć ( w tych samych grupach wiekowych ) zwycięzcy finałów centralnych z roku poprzedniego bez udziału w eliminacjach ( zasada ta dotyczy zdobywców pierwszego miejsca ).
IV. ETAPY ELIMINACJI
1. Eliminacje środowiskowe ( na szczeblu wsi, osiedli, szkół ).- do końca stycznia
2. Eliminacje gminne, miejskie, miejsko – gminne -.do końca lutego
3. Eliminacje powiatowe ( miejskie ) - do końca marca
Terminy przebiegu tych eliminacji ustala Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP dla swego terenu działania w sposób zapewniający ich przeprowadzenie przed finałem wojewódzkim.
4. Eliminacje wojewódzkie - do końca kwietnia
5. Eliminacje centralne - do końca maja

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku – Kamiennej uprzejmie informuje, że eliminacje powiatowe w powiecie skarżyskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież Zapobiega Pożarom” odbędą się 11 kwietnia 2017 r., o godz. 10:00 w Komendzie Powiatowej PSP w Skarżysku – Kamiennej przy ul. 1-go Maja 101
Eliminacje powiatowe zostaną poprzedzone eliminacjami miejsko - gminnymi, które zostaną przeprowadzone do dnia 24 marca 2017 r. i wyłonią uczestników eliminacji powiatowych
Karty zgłoszeniowe uczestników wyłonionych w eliminacjach miejsko gminnych potwierdzających chęć uczestnictwa w eliminacjach powiatowych powinny zostać złożone do Komendy Powiatowej PSP w Skarżysku-Kamiennej do dnia 31 marca 2017 r.

format opis pliku pobierz
[Rozmiar: 1148 bajtów] Regulamin OTWP pobierz
[Rozmiar: 1180 bajtów] Karta uczestników pobierz
[Rozmiar: 1180 bajtów] Oświadczenie - zobowiązanie pobierz
[Rozmiar: 1180 bajtów] Materiały szkoleniowe pobierz
[Rozmiar: 1180 bajtów] Materiały pomocnicze pobierz
[Rozmiar: 1180 bajtów] Przykładowe pytania testu pisemnego pobierz
[Rozmiar: 1180 bajtów] Materiały do testu ustnego pobierz
[Rozmiar: 1180 bajtów] Przykładowy test eliminacji centralnych 2004 pobierz
[Rozmiar: 1180 bajtów] Program multimedialny opracowany przez OSP Korsin i ZOSPRP w Gdańsku plik pobrano ze strony www.ospkorsin.prv.pl pobierz
[Rozmiar: 1180 bajtów] Bezpieczeństwo pożarowe lasów - 2016 pobierz
[Rozmiar: 1180 bajtów] Pytania z eliminacji wojewódzkich 2017 pobierz

W RAZIE ZAGROŻENIA DZWOŃ

[Rozmiar: 208324 bajtów] [Rozmiar: 208324 bajtów]


WARTO ODWIEDŹIĆ

[Rozmiar: 12121 bajtów]


[Rozmiar: 12121 bajtów]KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE

[Rozmiar: 12121 bajtów]


[Rozmiar: 12121 bajtów]